Privacy beleid

Privacy verklaring algemeen

Privacy verklaring algemeen Palace Hotel Holland B.V.
Wij hechten bij het Palace Hotel, Noordwijk veel waarde aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en andere betrokkenen. We willen daar dan ook veilig mee omgaan. Om goed met deze gegevens om te gaan is verantwoorden wij ons aan de hand van de volgende principes:

1. Doel en doelbinding: waarom verwerken we persoonsgegevens en wat doen we met de gegevens?
Om u of uw organisatie te kunnen voorzien van een optimaal verblijf in ons hotel, hebben wij vanzelfsprekend persoonsgegevens van u nodig, te weten:

Categorie persoonsgegevens

Contact/identificatiegegevens: NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, type identiteitsbewijs, beroep of betrekking, dag van aankomst – en vertrek en woonplaats.

Doeleinde

Adequate dienstverlening/communicatie.
Voldoen aan geldende wet- en regelgeving met betrekking tot identificatie (Wvs).

Financiële gegevens: Creditcardgegevens

Beheer van adequate dienstverlening.

Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving

Waarborgen van de veiligheid en gezondheid.


2. Grondslag: Mogen wij deze gegevens verwerken?

Voor de verwerking van persoonsgegevens hanteren wij een rechtmatige grondslag zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze grondslag kan per verwerking verschillen maar valt in ieder geval binnen de hieronder beschreven grondslagen:– Gerechtvaardigd belang: Wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten en rekening is gehouden met de proportionaliteit en subsidiariteit. Bijvoorbeeld voor het realiseren van adequate dienstverlening maar ook het voeren van een administratie.- Wettelijke verplichting: De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld: gegevens voor de uitvoering van de Belastingwet.- Uitvoering van overeenkomst/contract: Maakt verwerking van persoonsgegevens mogelijk wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. Bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn om een product-dienstovereenkomst te realiseren met Palace Hotel, Noordwijk .- Expliciete toestemming: Gegevens mogen verwerkt worden op basis van vrijelijk gegeven, ondubbelzinnige toestemming voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld een toestemmingsverklaring voor het gebruiken van beeldmateriaal.- Vitaal belang: Een vitaal belang is aan de orde wanneer een gegevensverwerking essentieel is voor iemands leven of gezondheid en die persoon niet om toestemming gevraagd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer er acuut gevaar dreigt maar iemand bewusteloos is of niet in staat is om toestemming te geven.Hieronder een overzicht van verzamelde gegevens en bijbehorende grondslag:

Categorie persoonsgegevens

Contact/identificatiegegevens: NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, type identiteitsbewijs, beroep of betrekking, dag van aankomst – en vertrek en woonplaats.

Doeleinde

Gerechtvaardigd belang
Wettelijke verplichting (WvS)

Financiële gegevens:

Gerechtvaardigd belang
Toestemming

Bijzondere Persoonsgegevens: Gegevens over gezondheid

Vitaal belang
Toestemming

Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving

Wettelijke verplichting

3. Dataminimalisatie: Verzamelen we niet te veel data?

We verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn om het hierboven gestelde doelen te bereiken. De bij ons aangeleverde informatie kan alleen worden ingezien en verwerkt door geautoriseerde personen die betrokken zijn bij het desbetreffende proces. Dit is nader uitgewerkt in ons informatiebeveiliging en privacy beleid.

Ook zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Als gegevens niet meer nodig blijken voor de uitvoering van de gestelde doeleinden, uitvoering van wettelijke verplichting of op een gegrond verzoek worden alle gegevens vernietigd.

4. Transparantie en rechten: hebben we u voldoende geïnformeerd?

Wij willen u er graag op wijzen wat uw rechten zijn in relatie tot persoonsgegevens. Hieronder de belangrijkste:

– Recht op inzage van uw gegevens (artikel 15 AVG).

- Recht op correctie/rectificatie van uw gegevens (artikel 16 AVG).

– Recht op overdraagbaarheid/portibiliteit van uw gegevens (artikel 20 AVG).

– Recht op vergetelheid/verwijdering van uw gegevens. (artikel 17 AVG).

– Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken (artikel 18 AVG).

– Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten (artikel 22 AVG).
– Het recht om bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG).

Wilt u een beroep doen op uw rechten? Neem dan contact op met de heer Bergman: anco.bergman@palacehotel.nl

5. Data integriteit: zijn de verzamelde gegevens up-to-date en juist?

Wij zorgen er zo goed als mogelijk voor dat de door ons verzamelde gegevens up-to-date gehouden worden en geen fouten bevatten.

6. Informatiebeveiliging: hoe beschermen we de gegevens?

Wij treffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het Palace Hotel, Noordwijk :

Hebben we een informatiebeveiliging en privacy beleid.

Investeren we structureel in bewustwording en training.

Sluiten we met externe partijen en partners overeenkomsten met bindende afspraken over informatie beveiliging en privacy.

Beschikken we adequate netwerkbeveiliging;

Hebben we een samenwerking met een gespecialiseerd advocatenkantoor voor onafhankelijk juridisch advies. Deze samenwerking levert ons binnen afzienbare tijd advies op inzake complexe privacy kwesties.

Nemen we periodiek risicoanalyses af.

De maatregelen die wij treffen om de privacy en informatiebeveiliging te waarborgen staan nader omschreven in ons informatiebeveiliging en privacy beleid en dataregister.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER
Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening (zoals een exchange) die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika) en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.
Als zich zo’n situatie voordoet en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen we zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de hier geldende privacy wetgeving.

Contact


Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of heeft u een klacht in relatie tot de omgang met persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met het Palace Hotel, Noordwijk . De contactpersoon is de heer Bergman te bereiken via: anco.bergman@palacehotel.nl. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgewikkeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens door op deze link te klikken.

Wijzigingen


Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 December 2020.
Indien wij deze verklaring in de toekomst aanpassen, dan zullen we de gewijzigde verklaring op onze website publiceren, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen zijn gemaakt. Als sprake is van wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doen wij ons best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren.

Gecheckt door Wannée Group (www.wanneegroup.com)

Nieuwsbrief

Scroll naar top

Kom in contact

Vul uw gegevens in en Elise of haar collega’s nemen zo snel mogelijk contact met u op!